ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY

 

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­nosi nam pra­starą i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał!

Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmiewa w Kościele.

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Jezu­sem, da Wam odwagę do rado­snego i ofiar­nego świad­cze­nia o tym, że On żyje w Waszych ser­cach.

Niech Wasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk.

Niech Wasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za Wami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jed­nego Ojca.

 

 

 

DNI W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ, 20-25 lipca 2016 r.
Pięć Kroków Światła w przemyskim  Ein Karim

 

Młodym pielgrzymom proponujemy, aby Dni w Diecezji przeżywali w blasku Tajemnic Światła (część II Różańca świętego), jako bezpośrednie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Odkrycie tych pięciu Tajemnic stanie się jasnym promieniem w kierunku drogi jeszcze doskonalszej w Krakowie, która nosi nazwę „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

 

Pięć Kroków Światła w przemyskim Ein Karim