Szanowny Księże Proboszczu

 

W związku z brakiem kandydatów na rodziny zastępcze zwracam się do Księdza Proboszcza z gorącą prośbą o rozpropagowanie wśród parafian naszych starań w pozyskiwanie nowych kandydatów, chętnych do podjęcia trudu wychowywania dzieci w pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza to jedna z form opieki nad dziećmi, którym rodzice niestety nie zapewniają właściwej opieki. W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo też władza ta została im czasowo ograniczona lub zawieszona. Niejednokrotnie rodzina zastępcza staje się azylem, w którym dziecko ma się otrząsnąć z negatywnych przeżyć wyniesionych z domu rodzinnego i odbudować poczucie własnej godności.

Niestety zauważalny jest brak zainteresowania rodzicielstwem zastępczym. W związku z tym podejmujemy cyklicznie próby szukania ludzi, którzy chcieliby dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki na dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz posiadają stosowne przeszkolenie przeprowadzone przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, którego wysokość uzależniona jest od formy rodziny zastępczej.

 

Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękuję.

 

Z wyrazami szacunku

Szczęść Boże

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

W Przemyślu

mgr Jolanta Jabłońska